Проект
Изтегли документацията
Изтегли документацията
На 03.10.2022 г. СИП-2000 ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.113-0001-C01 по процедура „МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ““ 2014-2020
За нас
Общата стойност на проекта е 260 630 лв. От тях 199 381,95 лв. са европейско финансиране, а 35 185.05 лв. национално съфинансиране. 26 063 лв. е самофинансирането от страна на бенефициента
12
Срок на реализации
По-важно е не да четете за нас, а какво всъщност може да направим за вас.Но все пак е добре да кажем, че имаме 23 годишен опит направление ЗОП - процедури, анализи, промени, издания с коментари, списание и всичко свързано с обществените поръчки. Именно това ще насложим върху вашата експертиза и въпроси за решаване.
СИП2000
Основна цел
Основна цел на проектното предложение е подобряване на управленския капацитет на СИП 2000 ООД, като се направи реинжинеринг на работния процес, с цел оптимизирането му, постигане на по-висока производителност на труда и съкращаване на сроковете за изпълнение
Освен това дружеството ще започне да осъществява самостоятелно част от етапите, които до сега са били възлагани на външни изпълнители. Това ще доведе до откриване на две нови работни места и разширяване на възможностите на компанията. Това ще повиши конкурентоспособността ѝ, както и ще спомогне за разширяване на пазарното ѝ присъствие
Нашите партнери
Извършване на реинжинеринг на процесите в предприятието СИП 2000 ООД. Срок за подаване на оферти
Обявена процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Срок за подаване на оферти
Документацията можете
да изтеглите от тук
януари
18
30
Офертите се подават чрез ИСУН 2020
https://eumis2020.government.bg
Процедура за избор на доставчик на Софтуерна система за управление на бизнес процесите в издателска дейност и оптимизиране на работните процеси.
Обявена процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Срок за подаване на оферти
Документацията можете
да изтеглите от тук
януари
18
30
Офертите се подават чрез ИСУН 2020
https://eumis2020.government.bg
Made on
Tilda