Новини

ОТ АОП ПУБЛИКУВАХА МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОСТ НА ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗОП

Публикуваха на Портала за обществени поръчки ново Методическо указание № 2 от 29.12.2023 г. от АОП, относно прилагане на новата редакция на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.


В него се посочва, че след измененията и допълненията на чл. 7, ал. 1 от ЗОП (обн., ДВ, бр. 88 от 2023г., в сила от 22.12.2023г.), тази разпоредба предвижда, че възложителят може да делегира правомощията си по чл. 5, ал. 1 от ЗОП, но тази компетентност може да бъде прехвърлена само на две категории лица – на длъжностно лице, което има право да го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя или на лице, което осъществява административното ръководство в организацията на възложителя.


С пълният текст на указанието, може да се запознаете в секция „Методология“, подсекция „Методически указания“ от Портала за обществени поръчки.Източник: Портал за обществени поръчки, интернет адрес:

https://www2.aop.bg/ , дата 15.01.2024 г.

Made on
Tilda