Новини

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

С извънреден брой 108 на Държавен вестник от 30.12.2023г. се обнародва Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г., приет от 49-ото Народно събрание на 21 декември 2023г. С § 13 от Преходни и заключителни разпоредби се промениха част от разпоредбите на Закона за обществените поръчки, както следва:„§ 13. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г., бр. 23 и 107 от 2020 г., бр. 62 от 2022 г. и бр. 84, 86, 88 и 105 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:1. В чл. 116:

а) създава се нова ал. 3:

„(3) Ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.“;

б) създава се ал. 7:

„(7) Всички документи, свързани с изменения на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения, както и за изменения на договори, сключени в рамките на изключенията по чл. 13 – 15, се публикуват в платформата по чл. 39а, ал. 1 в срок от 30 дни от изменението. Предходното изречение се прилага и при изменения по реда на чл. 117а.“2. В чл. 117а ал. 1 се изменя така:

„(1) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки, материали и услуги, които формират стойността на договора, може да се извърши при наличие на финансов ресурс. Изменението се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.“3. В Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 88 от 2023 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 93а:

„§ 93а. (1) Предоставянето и освобождаването на гаранции по чл. 111, които обезпечават изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства по сключени договори за обществени поръчки до 31 декември 2023 г., както и за сключени договори след 31 декември 2023 г., ако възлагането на поръчката е започнало преди 1 януари 2024 г., се урежда по досегашния ред.

(2) Разпоредбата на чл. 116, ал. 3 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до нейното влизане в сила.

(3) Изменение на цената на договор, сключен в хипотезите на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7, се допуска в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки, материали и услуги, които формират стойността на договора, и се извършва съгласно методиката по чл. 117а и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3.“Съгласно § 29 от ПЗР от ЗДБ, законът влиза в сила от 1 януари 2024 г., с изключение на § 13, който влиза в сила от 22 декември 2023 г.Пълният текст на обнародвания Закон за държавния бюджет, може да намерите: тук.Източник: Официален сайт на ДВ, интернет адрес: https://dv.parliament.bg/, дата 02.01.2024 г.
Made on
Tilda