Новини

ПРОМЯНА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

Европейската комисия прие нови промени в образците на обявления за обществени поръчки с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2884 от 20 декември 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки.С него се добавят 6 нови формуляра за публикуване на обявления в Официален вестник на Европейския съюз, за които се прилагат директивите по обществени поръчки. Всеки нов формуляр следва да има конкретно предназначение, обхващащо етапа на планиране (обявлението за предпазарна консултация, обявлението за предварителна информация), етапа на състезателната процедура (обявлението за поръчка), етапа на резултатите (обявлението за възложена поръчка, обявлението за приключване) и публикуването на обявление за изменение на договор.Налични са промени и в таблица 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, в която са посочени трите различни задължителни категории. С тях се изяснят значението и разликата между категориите задължително (З), условно задължително (УЗ) и задължително, ако съществува (ЗС). Категорията „задължително“ се отнася до полетата, които се изискват технически или съгласно директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО, докато „условно задължително“ се отнася до полетата, които се изискват при определени условия, като например доброволното публикуване на информация в незадължителни полета, с които полетата, обявени като „условно задължителни“, имат логическа и техническа връзка. Категорията „задължително, ако съществува“ означава, че ако тази информация съществува, макар Комисията да не е в състояние да провери това, тя трябва да се съдържа в обявлението.Следващата промяна, която се прави е свързана с коригирането и подобряването на стандартните формуляри по отношение на описанието на някои стопански термини и прилагането им, както е посочено в таблица 2 от приложението.Определен е преходен период, от 1 юни 2024 г. до 30 октомври 2024 г. се предвижда възможността за ранно използване на новите полетата, свързани с Регламент (ЕС) 2022/1031 и Регламент (ЕС) 2022/2560, което ще бъде възможно след публикуване на известие от ЕК, че форматите и процедурите за изпращане на обявления са били пригодени за тази цел.Следващ период е 1 ноември 2024 г. до 28 февруари 2025 г., в него ще е възможно публикуване на обявления в ОВ на ЕС като се използват както най-новите формуляри, така и предишните формулярите, посочени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303.Регламент 2023/2884 ще се прилага от 1 юни 2024 г., а в частта си относно промените в Таблица 1 и Таблица 2 от Приложението - от 1 ноември 2024 г.Пълният му текст може да намерите: тук.Източник: Официален сайт на ЕК, ОВЕС, интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/, дата 04.01.2024 г.
Made on
Tilda