Новини

ОБНАРОДВАХА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧИСТИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Днес, в Държавен вестник бр. 2 се обнародва Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. за изискванията към чистите превозни средства. Тя се издава на основание чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).Наредба за изискванията към чистите превозни средства е разработен във връзка с необходимостта от въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/1161). Част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 са въведени в националното законодателство с обнародвания в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 20 октомври 2023 г. ЗИД на ЗОП.С § 4 от Заключителните разпоредби на Наредба № Н-21 се отменя Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).Важно! Влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“ (§ 5 от ЗР на Наредба № Н-21).Пълният текст на Наредба № Н-21 от 19 декември 2023 г. за изискванията към чистите превозни средства, може да намерите: тук.Източник: Официален сайт на ДВ, интернет адрес: https://dv.parliament.bg/ , дата 05.01.2024 г.
Made on
Tilda